TirexTyre Obchodní podmínky

Obchodní podmínky


VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti TTG SE    č. 7/2024

 

 1. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“ nebo „obchodní podmínky“) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje pneumatik a v oblasti poskytování služeb (kompletace nebo přezutí pneumatik v servisu, doprava zboží), tj. mezi společností TTG SE. (dále jen „prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále jen „kupující“), (společně také jen jako „smluvní strany“).

Kupující podpisem rámcové kupní smlouvy nebo podáním objednávky potvrzuje, že se podrobně seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi bez výhrad souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky nebo podpisem rámcové kupní smlouvy upozorněn a má možnost se s nimi dostatečně seznámit.

 Odchylná ujednání od obchodních podmínek je možné sjednat v rámcové kupní smlouvě či kupní smlouvě. Odchylná ujednání v rámcové kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Rámcová kupní smlouva a tyto VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce.

Prodávající

Prodávajícím je společnost TTG SE, IČO: 05479827, DIČ: CZ05479827, se sídlem Anglická 140/20, PRAHA 2 - VINOHRADY, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka H 1816, zabývající se prodejem pneumatik („zboží“) a poskytováním výše uvedených služeb kupujícím v provozovnách na adresách Logistická 107, průmyslová zóna, PSČ 273 51 Pavlov, okres Kladno a Nivky 652, Lověšice, okres Přerov, PSČ 750 02 (dále jen „provozovna prodávajícího“) a dále prostřednictvím internetového obchodu www.tirextyre.com (dále také jen „webové stránky prodávajícího nebo internetový portál prodávajícího nebo internetový obchod prodávajícího“) a dále prostřednictvím datového napojení XML.

 Kupující

Kupující je podnikatel, který od prodávajícího kupuje (odebírá) zboží. Každý kupující musí být zaregistrován do informačního systému prodávajícího a prodávající potvrdí kupujícímu registraci prostřednictvím emailu na kupujícím uvedenou emailovou adresu.

 Podnikatelem se rozumí osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, tj. zejména:

- osoba zapsaná v obchodním rejstříku (především obchodní společnosti),

- osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění (živnostník zapsaný v živnostenském    rejstříku),

- osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů (např. advokát, lékař apod.), a

- osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu,

a se kterými prodávající uzavře rámcovou kupní smlouvu.

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP či rámcovou kupní smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky, tj. příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Kupující si je vědom, že mu koupí zboží, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

 1. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Osobní údaje, které jsou poskytnuty kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

 1. Nabídka zboží

Nabízené zboží a služby jsou prodávajícím prezentovány formou katalogové nabídky na internetovém portálu prodávajícího www.tirextyre.com nebo prostřednictvím telefonické nabídky prodávajícího při telefonické objednávce. Název a informace o zboží, a případné informace o službách jsou uvedeny u jednotlivých výrobků. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu informací bez upozornění kupujícího. Cena bez příslušné zákonné sazby daně z přidané hodnoty (DPH) je uvedena u jednotlivých produktů. Informace o ceně za dopravu jsou uvedeny v čl. VI. nazvaném Dodací podmínky.

Informace o dostupnosti zboží jsou uvedeny u každého jednotlivého produktu. Pokud je zboží skladem, je u něj uvedeno jeho množství na skladě v době objednávky a zboží je expedováno v nejkratší možné době. Tyto informace nejsou závazné, jsou aktualizovány několikrát denně v nepravidelných intervalech.

 1. Objednávka zboží a kupní smlouva

Objednávat zboží nebo služby je možné prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, prostřednictvím emailu, telefonicky, pomocí datového importu XML objednávky nebo osobně v provozovně prodávajícího.

Prostřednictvím internetového obchodu je umožněno objednávat zboží pouze registrovaným kupujícím na základě potvrzené registrace ze strany prodávajícího zaslané kupujícímu prostřednictvím emailové zprávy. Kupující vyhledáním zboží v katalogu a jeho umístěním tlačítkem „vložit do košíku“ vytváří objednávku. Tuto odešle prodávajícímu potvrzením v Nákupním košíku.

 Na základě objednávky zboží prodávající zpracuje informační email o přijetí objednávky, který zašle kupujícímu na jím uvedenou emailovou adresu. V případě, že objednávka kupujícího nebude způsobilá k přijetí prodávajícím pouze pro chybějící náležitosti, vyrozumí prodávající o této skutečnosti kupujícího s žádostí o zaslání řádné objednávky. Správnost objednávky je ze strany kupujícího potvrzena převzetím objednaného zboží.

 Kupující může objednávku vytvořenou na internetu před jejím odesláním zkontrolovat a případně upravit. V případě změny objednávky, která již byla dříve přijata prodávajícím, je takto změněná objednávka závazná pro obě strany okamžikem přijetí změny objednávky prodávajícím. Prodávající není povinen akceptovat změnu objednávky v okamžiku, kdy již předal zboží dle původní objednávky přepravci nebo do skladu ke zpracování, či již zboží upravil na přání kupujícího. Prodávající může odmítnout objednávku, pokud kupující dříve nesplnil svůj závazek odebrat zboží nebo včas zaplatit sjednanou kupní cenu.

 Kupující, který je právnickou osobou, může objednat zboží prostřednictvím osoby, která je oprávněná za právnickou osobu jednat v souladu s platnou právní úpravou, kdy své oprávnění jednat za právnickou osobu je povinna dotčená jednající osoba doložit příslušným způsobem, tj. např. výpisem z obchodního rejstříku právnické osoby. Kdo za právnickou osobu podepisuje, připojí k jejímu názvu svůj podpis a údaj o své funkci nebo o svém pracovním zařazení. V případě překročení oprávnění jednající osoby za právnickou osobu je kupující právnická osoba z tohoto jednání sama zavázána, pokud prodávající nemohl s přihlédnutím ke všem okolnostem o tomto překročení vědět. Omezení jednatelského oprávnění statutárního orgánu právnické osoby společenskou smlouvou, stanovami, či jiným ujednáním nebo obdobným dokumentem nebo rozhodnutím orgánu právnické osoby není proti prodávajícímu účinné, i když byla zveřejněna.

 Prodávající může jednostranně zrušit objednávku kupujícího v případě, že objednané plnění (zboží) se stane nemožným, neboť objednané zboží se již nevyrábí, nebo se nedodává na trh dostupný prodávajícímu, nebo je dlouhodobě nedostupné vinou nikoliv na straně prodávajícího. Týká-li se výše uvedená nemožnost plnění pouze části objednaného plnění, může prodávající zrušit pouze tuto část objednávky. Prodávající může zrušit objednávku, dojde-li k výrazné změně kupní ceny, za kterou je prodávajícímu od dodavatelů zboží dodáváno, kdy tato změna nebyla prodávajícímu známa v době přijetí objednávky. Prodávající je povinen před zrušením objednávky o změně ceny informovat neprodleně kupujícího, a pokusit se o dohodu, kdy v případě, že s kupujícím nedojde k dohodě o nové ceně, je oprávněn prodávající bez dalšího zrušit objednávku.

 1. Kupní smlouva

Návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení objednaného zboží kupujícímu.

 1. Cena zboží a platební podmínky

Kupní cena zboží se řídí platným ceníkem prodávajícího dle typu objednávky ke dni přijetí objednávky prodávajícím. Příslušný ceník prodávajícího je uveden na webovém portálu prodávajícího a v provozovně prodávajícího. Prodávající u nabízeného zboží uvádí cenu bez zákonné sazby DPH. V případě objednání zboží prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího je celková cena včetně daní a poplatků uvedena v Nákupním košíku.

V případě objednání zboží prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího si kupující zvolí konkrétní způsob úhrady zboží v Nákupním košíku.

Cenu zboží je možné uhradit:

-          dobírkou (zboží je kupujícím odebíráno od dopravce, dopravce je povinen vystavit na zaplacenou částku příjmový pokladní doklad)

-          hotově (v provozovně prodávajícího nebo v případě doručení zboží přímo prodávajícím oproti vydání příjmového dokladu)

-          bankovním převodem na základě faktury (pouze na základě uzavřené rámcové kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím, s prodávajícím je možno dále po uzavření předmětné rámcové kupní smlouvy dohodnout nastavení kredit-limitů a konkrétních splatností faktur). Ohledně nastavení kredit-limitů a splatností může kupující požádat konkrétního obchodního zástupce, jejichž kontakty jsou uvedeny na webových stránkách prodávajícího.

Každá faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů. V případě, pokud by faktura nesplňovala uvedené náležitosti, je povinen kupující uplatnit své výhrady u prodávajícího písemně nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení faktury. Pokud tak neučiní, popř. fakturu uhradí, uznává oprávněnost fakturované částky. V případě oprávněně vznesených výhrad se původní splatnost faktury zastavuje a nová lhůta splatnosti počíná běžet dnem doručení nové, resp. opravené faktury.

V případě, že bude faktura hrazena ze zahraničí, zavazuje se kupující uhradit poplatky spojené se zahraniční platbou (poplatky bance hradí příkazce), v opačném případě budou kupujícímu vyúčtovány v následující faktuře mezi výdaji spojenými s dalším objednaným zbožím.

V případě, že platba za zboží je prováděna bankovním převodem dle vystavené faktury s dohodnutou lhůtou splatnosti a kupující je v prodlení s úhradou kupní ceny dle vystavené faktury, je povinen prodávajícímu uhradit úrok z prodlení dle ust. § 1970 občanského zákoníku, v platném znění, ve výši 0,05 % za každý započatý den prodlení až do úplného zaplacení dlužné částky. Na tento úrok z prodlení, resp. pohledávku ve formě zkapitalizovaného úroku z prodlení, vystaví prodávající tzv. penalizační fakturu. Povinností kupujícího je takovou fakturu převzít a provést její úhradu ve lhůtě splatnosti uvedené ve faktuře. 

V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny zboží dle vystavené faktury prodávajícím, je kupující oprávněn provádět platby za nové dodávky zboží pouze hotově nebo na dobírku dle výše uvedených ustanovení VOP, a to až do doby uhrazení všech dlužných částek.

Prodávající je oprávněn pozastavit dodávky zboží kupujícímu v případě, že se kupující ocitne v prodlení se zaplacením kupní ceny za dodané zboží či její části dle vystavené faktury prodávajícím, a to až do doby uhrazení všech dlužných částek.

 V případě zvýšení cen zboží se nové podmínky (ceny) nevztahují na objednávky již přijaté prodávajícím. V případě snížení cen vstoupí tyto změny v účinnost ke dni zveřejnění na internetových stránkách prodávajícího.

 1. Dodací podmínky

Dodávka objednaného zboží bude podle jeho dostupnosti a provozních možností prodávajícího realizována v co nejkratším termínu, obvykle do 10 (deseti) pracovních dnů ode dne přijetí objednávky. Ve výjimečných případech může být dodací doba delší. V takovém případě si prodávající vyhrazuje právo prodloužit dodací dobu, a to v závislosti na dodací době jeho dodavatelů s tím, že je prodávající povinen od kupujícího vyžadovat souhlas s prodloužením dodací lhůty. Prodávající si rovněž vyhrazuje právo jednostranně zrušit (neakceptovat) objednávku kupujícího, v případě, že nebude zboží od jeho dodavatelů vůbec dostupné.

 Přesnější informace o dostupnosti zboží jsou uvedeny u jednotlivých produktů v internetovém obchodě prodávajícího. U zboží, které má prodávající skladem, se obvyklá doba přepravy ze skladu prodávajícího ke kupujícímu řídí Harmonogramem doručování uvedeným na webových stránkách prodávajícího. Při osobním odběru je skladové zboží ihned k převzetí v provozovně prodávajícího, a to v pracovní době uvedené na webových stránkách prodávajícího. Tyto informace si kupující může ověřit v sekci Přijaté objednávky v internetovém obchodě prodávajícího. O možnosti odběru zboží nebo jeho zaslání bude kupující informován emailem nebo telefonicky.

Při dodání zboží prostřednictvím zásilkových služeb se považuje zboží za odevzdané kupujícímu předáním prvnímu dopravci a kupující je povinen bezprostředně po obdržení zásilky provést kontrolu zboží. Kupující je povinen zkontrolovat, zda je zásilka kompletní, v souladu s kupním dokladem, a zda nedošlo k poškození zboží během přepravy.

 Vhodné je požádat zástupce přepravní společnosti o možnost kontroly v jeho přítomnosti. Pokud zástupce přepravní společnosti odmítne, má kupující 24 hodin na nahlášení reklamace přepravní společnosti. V případě mechanického poškození, či nekompletnosti zásilky je kupující povinen uplatnit reklamaci u dopravce. V případě jakýchkoliv problémů s reklamací u přepravní společnosti může kupující informovat prodávajícího na e-mail: tirextyre@tirextyre.cz.

Místo odběru (předání) zboží je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Rozvoz zboží zajišťuje prodávající po celé České republice i v jiných státech Evropské unie, např. SRN, Rakousko, Francie, Itálie, Benelux, Polsko, Slovensko, Maďarsko, Španělsko. Konkrétní způsob dopravy si zvolí kupující v Nákupním košíku v internetovém obchodu prodávajícího, příp. telefonicky nebo emailem. Pokud kupující uvede několik míst předání, může z nich místo realizace předání určit prodávající dle své úvahy. Prodávající dodává zboží následujícím způsobem s tím, že v podrobnostech odkazuje na Harmonogram doručení uvedený na  www.tirextyre.com : 

-          přepravní služba DPD

-          prodávajícím - dodavatelem (pouze pro Prahu a okolí)

-          osobní odběr kupujícím v provozovnách prodávajícího

Kupující je povinen uhradit prodávajícímu za každý jeden kus objednaného zboží (při všech způsobech plateb zboží a při jakékoliv hodnotě objednávky) logistický poplatek ve výši:

 • Osobní, dodávkové, 4x4 a motorkové pneumatiky a disky:
  • Osobní odběr v Pavlově u Prahy   10,-CZK/ks bez DPH
  • Doprava dodavatelem (rozvoz)      59,-CZK/ks bez DPH
  • Doprava přepravcem DPD v ČR
   • Nákup přes e-shop:                
    • 140,- CZK /balík bez dobírky *                                                              
    • 160,- CZK /balík s dobírkou *
   • Nákup přes XML (dat.větu)
    • 161,- CZK /balík bez dobírky *                                                               
    • 181,- CZK /balík s dobírkou *
  • Doprava přepravcem DPD v SK
   • Nákup přes e-shop:                
    • 12,90 € /balík bez dobírky *                                                                   
    • 14,50 € /balík s dobírkou *
    •  
 •  
   • Nákup přes XML (dat.větu)
    • 14,10 € /balík bez dobírky *                                                                   
    • 15,70 € /balík s dobírkou *

„Balíkem se rozumí vždy 2ks do 17" vč. do 31,5 kg nebo 1ks od 18" vč. při max. váze 31,5 kg.“

  • Nákladní, průmyslové, zemědělské a EMT/EM/EX/SK pneu
   • Osobní odběr  30,- CZK/ks *
   • 17,5“ s váhou do 31,5kg
    • doprava přepravcem DPD 168,- CZK/ks *
    • doprava dodavatelem (rozvoz) 89,- CZK/ks *
   • 17,5“ s váhou nad 31,5kg, 19,5“ a více - doprava přepravcem TOPTRANS (s dodáním do 72h):
    • v ČR  800,-CZK * – při odběru 1 ks
    • v ČR  600,-CZK * – při odběru 2-3 ks
    • v ČR 450,-CZK * – při odběru 4-7 ks
    • v ČR 350,-CZK * – při odběru 8 a více ks
    • Rozvozem jen Praha  89,-CZK/ks* při volné kapacitě s dodáním následující den
    • SK – individuální nacenění podle vzdálenosti km a váhy pneu v kg

*ceny jsou uvedeny bez DPH.

Zboží přechází do vlastnictví kupujícího po zaplacení celé částky kupní ceny za zboží, jinak je považováno za majetek prodávajícího.

Storno objednávky a odmítnutí zboží při přepravě rozvozem TTG SE či dopravní společností

V případě, že při doručování na zvolenou adresu kupující zboží odmítne převzít, má prodávající nárok na kompenzaci ve výši logistických poplatků. Bezplatné stornování objednávky je možné do chvíle, než se se zbožím začne manipulovat, tedy pokud již prodávající vynaložil v souvislosti se smlouvou náklady, náleží mu náhrada těchto účelově vynaložených nákladů. Dojde-li v objednávce k pochybení na straně prodávajícího, bude kupujícímu dobropisována celá fakturovaná částka.

 1. Závěrečná ustanovení 

Bude-li na základě či v souvislosti s objednávkou kupujícího, kupní smlouvou či rámcovou kupní smlouvou mezi smluvními stranami doručována jakákoliv písemnost, považuje se pro účely těchto smluv a objednávky za doručení osobní doručení (proti potvrzení o převzetí) či doručení doporučenou poštovní zásilkou nebo kurýrní službou na doručovací adresu prodávajícího uvedenou v čl. I. těchto VOP a doručovací adresu kupujícího uvedenou v objednávce či v rámcové kupní smlouvě. V případě rozdílnosti doručovacích adres je rozhodující doručovací adresa uvedená v rámcové kupní smlouvě. Každé takové doručení bude považováno za řádně uskutečněné buď v den skutečného doručení nebo 3. den od odmítnutí přijetí na příslušné adrese nebo 10. den ode dne uložení zásilky na poště pro nemožnost doručení adresátovi. Jakoukoliv změnu adresy pro doručování jsou smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu písemně oznámit druhé smluvní straně, jinak nesou následky porušení této své povinnosti.

Budou-li v souvislosti s objednávkou kupujícího či (rámcovou) kupní smlouvou prodávajícím odesílány emailem jakékoliv písemnosti, budou prodávajícím posílány na emailovou adresu, kterou kupující uvedl ve své objednávce. V případě změny takto sdělené emailové adresy je kupující povinen tuto změnu prodávajícímu neprodleně nahlásit. V případě, že nebude kupující schopen z jakéhokoliv technického důvodu přijímat emaily odeslané prodávajícím, aniž by prodávající obdržel hlášení o chybě či nedoručení emailu, považuje se za den doručení den, ve kterém byl prodávajícím email kupujícímu odeslán.

Všechny spory vznikající mezi prodávajícím a kupujícím z titulu objednávek, kupní smlouvy či rámcové kupní smlouvy a v souvislosti s nimi budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu. V případě, že bude spor mezi prodávajícím a kupujícím řešen v rámci rozhodčího řízení před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, obě smluvní strany výslovně souhlasí s konáním urychleného řízení do dvou měsíců ve smyslu příslušných ustanovení jeho řádu (ke dni účinnosti těchto VOP dle ust. § 30 Řádu rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, v platném znění). 

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné dnem 01.07.2024. Prodávající je oprávněn změnit VOP nebo do VOP doplnit nové ustanovení, a to zejména pokud jde o působnost a platnost VOP, rozsah změn VOP a pravidla pro realizaci těchto změn, identifikaci a jednání kupujícího, jednání prodávajícího, vznik, změnu a zánik smluvního vztahu, pravidla pro realizaci změn ceníku prodávajícího a reklamačního řádu, dále dodací podmínky, komunikaci a doručování. Prodávající je oprávněn VOP změnit nebo do VOP doplnit nové ustanovení, vyvstane-li rozumná potřeba takové změny nebo doplnění učinit. Zároveň je prodávající povinen o těchto změnách informovat na svém webu www.tirextyre.com v rámci novinek. O znění změn a doplňků nebo úplné znění takto novelizovaných všeobecných obchodních podmínek je prodávající povinen zaslat informace o novelizaci na emailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce. Pokud kupující s navrženými změnami v rámci VOP nebude souhlasit, je oprávněn z tohoto důvodu příslušný smluvní vztah vypovědět s účinností k datu bezprostředně předcházejícímu datu účinnosti navrhované změny (novelizace). Pokud kupující takto smluvní vztah nevypoví, stává se nové znění VOP závazným pro uzavřený smluvní vztah jako změna původně sjednaných podmínek smluvního vztahu, a to s účinností ode dne uvedeného v příslušné novelizaci VOP jako den nabytí platnosti nového znění VOP

 

V Praze dne 01. 07.2024

 

Předchozí verze VOP:


Značky: